Del på Facebook   Print siden

Skal Rottebekæmpelse i Rebild Kommune varetages af kommunen eller privat virksomhed

Forside
Søndag 19. juni 2022 kl. 09:00

Skal Rottebekæmpelse i Rebild Kommune varetages af kommunen eller privat virksomhed
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Byrådet i Rebild kommune holder sidste ordinære møde inden sommerferien den 22. juni 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Rottebekæmpelse i Rebild Kommune

Resume
Sagen afgøres i: Byrådet

Teknik- og Miljøudvalget skal med baggrund i business-case beslutte, hvorvidt den kommunale rottebekæmpelse skal hjemtages eller udbydes til ekstern leverandør.

Sagsfremstilling
Rottebekæmpelse er en kommunal gebyrfinansieret opgave, der betales over ejendomsskatten og opgaven skal hvile i sig selv. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. april 2022 (punkt 76), at forvaltningen udarbejder en business-case, der skal danne grundlag for en senere politisk beslutning om, hvorvidt rottebekæmpelsen skal hjemtages eller udbydes til ekstern leverandør. I dag udføres rottebekæmpelsen af eksterne firma, hvor kontrakten udløber 31. marts 2023.

Ifølge budgettet for i 2021 anvendes godt 2,1 mio. kr. til rottebekæmpelse i Rebild Kommune, hvoraf 1,75 mio. kr. er betaling til den private rottebekæmper. De øvrige omkostninger er administration, information om forebyggelse, udgifter til fagsystem og egen drift, som består i etablering af rottespærrer i kloaker ved offentlige institutioner.

Forvaltningen har anmodet NIRAS om en vurdering af fordele og ulemper ved en hjemtagning af den praktiske rottebekæmpelse, der i dag er udliciteret til et privat firma. NIRAS´s notat ses i bilag (Niras - Notat vedr. rottebekæmpelse i Rebild Kommune, 17. maj 2022).

Undersøgelsen omfatter også de økonomiske og praktiske forhold omkring en hjemtagning samt hvilke omkostninger vil der være ved en hjemtagning, og hvad de forventelige årlige omkostninger ligge på. Endelig indeholder undersøgelsen forslag til den praktiske organisering af opgaven i kommunen samt synergier med andre driftsopgaver i Driftenheden.

På baggrund af den gennemførte undersøgelse og erfaringer fra andre kommuner vurderes det, at der udover en række fordele ved at løse opgaven selv, også vil være en pæn besparelse ved at hjemtage opgaven.

I forhold til rottebekæmpelsen i dag, vurderes der at være følgende fordele ved en hjemtagning:

I forhold til målsætningerne i den seneste 'Handleplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2018-2025', vurderes det, at der vil være en effektivisering og forenkling af systemet, hvis man hjemtager rottebekæmpelsen og ansætter eller uddanner egne rottebekæmpere i forvaltningen.

Det vil give en mere direkte og tættere kontakt mellem forvaltningen og borgere/virksomheder. Dermed bliver der muligheder for at komme bredere ud med råd og vejledning om forebyggelse.

Bedre mulighed for en mere samlet og koordineret indsats. I dag er der ikke helt de samme muligheder. Den viden og erfaring, der er opbygget i forbindelse med den praktiske rottebekæmpelse i Rebild Kommune, forsvinder ikke ved et nyt udbud, sådan som man risikerer i dag.

Hos den private bekæmper er der helt naturligligt mere fokus på rottebekæmpelse end på forebyggelsen af nye tilfælde af rotter i de områder, hvor de tidligere er blevet bekæmpet. Det er en erfaring, som deles med mange kommuner, der har haft private virksomheder til at foretage bekæmpelsen.

Dette har i mange tilfælde været en af de væsentligste årsager til, at andre kommuner har hjemtaget opgaverne.

Når det er kommunens egne bekæmpere, der står for bekæmpelsen, har man større mulighed for at kombinere denne opgave med information og vejledning, når man er dialog med borgere og virksomheder i forbindelse med en anmeldelse.

Det er en informationsmæssig fordel, at det er forvaltningens egne medarbejdere, der har den direkte kontakt til borgere og virksomheder. Det giver mulighed for at lave aktiv opsøgende forebyggende indsats udover den konkrete bekæmpelse af rotter.

Begrænset anvendelse af gift i bekæmpelsen. Hvis det er kommunens egne medarbejdere, der har ansvaret for at anvende gifte og for overholdelse af retningslinjerne, har man en mere direkte kontrol med hvor og hvornår, der skal anvendes gift, og hvor meget der anvendes.

Øget kundetilfredshed fordi borgere og virksomheder vil opleve, at det er den eller de samme medarbejdere, de møder, og de vil opleve en øget fokus på forebyggelse, samt at der vil være mere tid til vejledning og rådgivning, end der er i dag.
Derudover vurderes det at:

det ved en hjemtagning må forventes, at der i driften skal anvendes ca. 2 årsværk. Ud over to faste rottebekæmpere skal 1 til 2 medarbejdere have autorisation, så de kan træde til ved sygdom mv.;

der ved en hjemtagning skal indkøbes eller ombygges 2 biler, som skal indrettes specielt til opgaven. En ny bil koster ml. 150.000 og 170.000 kr., og en ombygning koster op til 50.000 kr.

øvrige etableringsomkostninger vil beløbe sig til ca. 55.000 kr.;
den årlige drift af egen praktiske bekæmpelse i Driftenheden vil alt inkl. koste ca. 1,3 mio. kr., hvilket vil være stor en besparelse i forhold til den nuværende løsning, hvor Rebild Kommune i 2020 betalte 1,75 mio. kr. til den private bekæmper.

Samlet set vil budgettet inkl. de øvrige omkostninger til administration mv. ligge på godt 1,7 mio. kr. og det betyder en besparelse på omkring 0,4 mio. kr. set i forhold til budgetterede omkostninger i 2021.

Hvis Rebild Kommune vælger at hjemtage rottebekæmpelsen, viser erfaringerne i de kommuner, som NIRAS har været i kontakt med, at det er vigtigt at skabe nogle rammer, der understøtter engagerede medarbejdere, som tager ejerskab på opgaverne. De interviewede kommuner vurderer, at deres rottebekæmpere er meget ansvarlige og yder en stor indsats for at komme rotteproblemerne til livs i samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Selv om de interviewede kommuner i den undersøgelse NIRAS tidligere har gennemført ikke nævner ulemper ved at løse opgaverne selv, kan der dog være en række forhold eller ulemper, man skal være opmærksom ved en hjemtagning:

ved en udlicitering er der et vist arms-længde-princip, hvor det er den private bekæmper, der er ansvarlig for evt. fejl, og der er tale om et kontraktligt forhold. Ved en hjemtagning er kommunen selv direkte ansvarlig for evt. fejl og mangler.

Driftsenheden skal integrere en helt ny opgave, som på flere punkter adskiller sig fra de opgaver, man har i dag. Driftsenheden har ikke i forvejen medarbejdere med kompetence i rottebekæmpelse, og man skal derfor rekruttere en ny medarbejder med erfaring og uddannelse.
Der vil være omkostninger til biler, div. materiel mv. i forbindelse med selve overtagelse af opgaven.

Der er tale om en ny intern samarbejdsrelation mellem myndighed og Driftsenheden, hvor man skal være opmærksom på, at der kan komme konflikter, hvis der ikke er en klar opfattelse af roller og arbejdsdeling. Forvaltningen vurderer dog, at denne risiko er meget lille.

Hjemtagning af bekæmpelsen betyder, at der en privat virksomhed der mister omsætning.

Ud fra den gennemførte undersøgelse vurderes det, baseret på dels erfaringerne fra andre kommuner og dels de konkrete erfaringer med rottebekæmpelsen i Rebild Kommune, at fordelene ved en hjemtagning opvejer ovennævnte ulemper.

Økonomi
Rottebekæmpelse er en kommunal gebyrfinansieret opgave, der betales over ejendomsskatten. Opgaven skal hvile i sig selv.

Der vil være en række anskaffelses- og etableringsomkostninger i forbindelse med hjemtagning af opgaven, men ser man på de årlige driftsomkostninger forventes opgaven samlet set at blive billigere end den er i dag, og der vil derfor være en pæn besparelsen ved at hjemtage opgaven med rottebekæmpelse. Derudover vil der være synergier med varetagelse af andre driftsmæssige opgaver i Driftsenheden. Hertil kommer, at det må forventes at et større fokus og en mere koordineret forebyggende indsats på sigt vil mindske antallet af rotteanmeldelser.

Ved hjemtagning af rottebekæmpelsen vil Rebild Kommune desuden spare tid og penge i forbindelse med udbud af rottebekæmpelsen. Rottebekæmpelsen i Rebild Kommune har været sat i udbud ca. hvert 4. år. Senest udbud er sket gennem Jysk Fælles Indkøb.

Opgaven med at lave kontraktopfølgning og kontrol med den private bekæmper forsvinder, og i stedet skal der ske en intern koordinering og opfølgning, hvor administrationen fortsat har en rolle som ”ordregiver”.

På baggrund af oplysninger fra Natur og Miljø forventes det årlige budget for rottebekæmpelsen af ligge på godt 1,7 mio. kr. mod i dag 2,1 mio. kr.

Budget
Aktivitet

Administration
362.000

Rottebekæmpelse Driftsenheden*
1.280.000

Fagsystem
37.000

Information mv.
45.000

I alt
1.724.000

* Inkluderet i Driftsenhedens omkostninger til rottebekæmpelse indgår løn til medarbejdere, biler og drift af dem, autorisationer, gift og fælder, rottehund og alle andre omkostninger som er forbundet med rottebekæmpelsen.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at rottebekæmpelse i Rebild Kommune hjemtages og udføres af Driftenheden fra 1. april 2023.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022, pkt. 137:

Leon Sebbelin, Morten Lem og Flemming Larsen ønskede at støtte forvaltningens indstilling. Mads Holm Danielsen og Peder Hjulmann begærende sagen i byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 167:

Oversendes til byrådet.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

© Copyright 2022 rebildidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Forside

Vinyl og Retro flyttet i nye lokaler
Vinyl og Retro flyttet i nye lokaler
Forside
Kommer ambulancerne til tiden? - Første måling offentliggjort
Kommer ambulancerne til tiden? - Første måling offentliggjort
Forside
Kør-selv historiefestival ved Rebild og Mariagerfjord
Kør-selv historiefestival ved Rebild og Mariagerfjord
Forside
DMI varsler risiko for hedebølge fra i eftermiddag - kategori 2
DMI varsler risiko for hedebølge fra i eftermiddag - kategori 2
Forside
Region Nordjylland: Rådgivning til kvinder berørt af spiral-sagen
Region Nordjylland: Rådgivning til kvinder berørt af spiral-sagen
Forside
9560 Hadsund: Mariagerfjord Golfcenter, søger restaurantchef/ bestyrer, evt. bestyrerpar
9560 Hadsund: Mariagerfjord Golfcenter, søger restaurantchef/ bestyrer, evt. bestyrerpar
Forside
Nordjyderne pantsætter mest guld - Pantelånet er på vej tilbage
Nordjyderne pantsætter mest guld - Pantelånet er på vej tilbage
Forside
Vildtalarm - Virker de
Vildtalarm - Virker de
Forside
Søndagens tekst: 8. søndag efter trinitatis
Søndagens tekst: 8. søndag efter trinitatis
Forside
Nyt ansigt hos Business Rebild
Nyt ansigt hos Business Rebild
Forside


Regionale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required