Rebilds budget 2018 – 2021 til 1. behandling i byrådet

26. september 2017
Rebilds budget 2018 – 2021 til 1. behandling i byrådet

.
Af Helle Schiønning

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2018-21 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding og indstille fagudvalgets budget til Byrådets 1. behandling den 21. september.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 4. september.
Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.
Udvalget skal behandle deres budget 2018-21 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.  

Indstilling:
Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til Byrådets 1. behandling af budget 2018-21

Økonomiudvalget, 4. september 2017, pkt. 186:
Økonomiudvalget anviser som besparelse: Reduktion af pulje til investeringer 1,1 mio. kr.
Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2017, pkt. 72:
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor økonomiudvalg og Byrådet, at
 – basisbudget tildeles som foreslået af forvaltningen
 – finansiering af den udmeldte besparelsesramme på udvalgets område finansieres ved en reduktion af medfinansiering af løntilskud svarende til 0,05 mio kr.
Sundhedsudvalget, 5. september 2107, pkt. 102:
Sundhedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at udmøntning af den udmeldte besparelsesramme på 0,5% af udvalgets budgetramme sker ved reduktion af følgende områder:

Forebyggende aktivitet i tandplejen 0,15 mio. Kr.
Øget dialog med Region Nordjylland 0,2 mio. Kr.
Aktivitet på ældrecentrene 0,7 mio. Kr.
Reduktion af frivilligområdet 0,25 mio. Kr.
Sundhedsplejen 0,3 mio. Kr.
Sundhedspuljen 0,25 mio. Kr.

Sundhedsudvalget ønsker desuden at der tildeles:

2,5 mio.kr. til en pulje til løft af hjemmeplejen
1,6 mio.kr. til genindførsel af demografimodel
0,45 mio.kr. til sygeplejefaglig udredning
0,2 mio.kr. til videreførsel af “Sundhed for pengene”
1 mio.kr. til implementering af nyt omsorgssystem
0,75 mio.kr. til klippekort til hjemmeboende
1 mio.kr. til fastholdelse af serviceniveauet i sundhedsplejen.

Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2017, pkt. 92:
Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byåd, at den af Økonomiudvalget udmeldte besparelse på 0,25 mio.kr. udmøntes således:
– Budgetoverskud Kultur- og medborgerhuse: 75.000 kr.
– Budgetoverskud Forsamlingshuse: 50.000 kr.
– Reduktion af tilskud til forsamlingshuse: 110.000 kr.
– Reduktion af talentudviklingspulje: 15.000 kr.
Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. september 2017, pkt. 131:
Udvalget besluttede besparelser på:
Maskinindkøb 100.000 kr
Fortove uden propper 70.000 kr
Fjernelse af vejtræer 30.000
Vintervedligeholdelse 50.000
Pulje til oprensning af søer 100.000
Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at styrke vej-, plan- og byggesagsområdet for at imødekomme behov for arealudvikling og dermed sikre den fysiske udvikling af kommunen.

Børne- og Ungdomsudvalget, 6. september 2017, pkt. 122:
Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Klaus Anker Hansen, Michael Portefee, Peter Bak og Jeanette Sagan anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byåd, at den af Økonomiudvalget udmeldte besparelse på 2,4 mio. kr. udmøntes således:
Reduktion af puljen til Fremtidens folkeskole: 0,7 mio. kr.
Reduktion i budget til tilsyn i dagplejen: 0,15 mio. kr.
Nedlæggelse af EUD-flex: 0,25 mio. kr.
Reduktion i budget til ejendomsudgifter på skolerne (overskud ift. faktiske udgifter): 0,9 mio. kr.
Udslusningstilbud for unge: 0,4 mio. kr.
Lars Hørsman kan ikke anbefale reduktion af pulje til Fremtidens folkeskole.
Bent Skovgaard og Tommy Degn kan ikke anbefale, at der spares på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Økonomiudvalget, 13. september 2017, pkt. 188:
Oversendes til byrådets første behandling af budgettet idet der ikke hermed er taget stilling til de enkelte forslag.

Beslutning
Budgettet oversendes til byrådets anden behandling.
Bent Skovgaard Olsen, Henrik Christensen og Lars Hørsmann deltog ikke i behandlingen af sagen.
Som suppleant for Bent Skovgaard Olsen deltog Finn Grøn Nielsen.

Rebild og omegn

Se flere artikler