Rebild Kommune vedtager Natur- og Friluftspolitik

20. januar 2018
Rebild Kommune vedtager Natur- og Friluftspolitik

Rebild kommune

.
Af Helle Schiønning

En forudgående høring bakker op om politikken. Forvaltningen vil nu udarbejde den første handlingsplan, så politikken kan komme ud at virke til gavn for natur og fritidsliv.

Hvorfor skal vi egentlig have en Natur- og Friluftspolitik?
Natur- og Friluftspolitikken beskriver de overordnede rammer og langsigtede mål for udviklingen af naturen og friluftsmulighederne i kommunen. Den skal være med til at skabe en fælles forståelse for naturens værdier og betydning og sikre det nødvendige samarbejde på tværs mellem kommune, organisationer, og foreninger og private på området. Den udstikker en række mål inden for udvalgte indsatsområder og sætter retning for, hvordan vi kommer derhen og hvem der konkret skal gøre hvad, for at det lykkes.

Borgmester Leon Sebbelin fra der er ros til politikken fra både byrådet og fra de mange interessenter:

– Der skal være plads til både naturbeskyttelse og friluftsliv i vores kommune. I sameksistens. Der skal være plads til natur for naturens skyld til gavn for artsrigdom af planter og dyr. Og der skal også være plads til sport og friluftsaktiviteter: fiskeri og jagt, gåture og hundeluftning, ridning, løb og vandring, mountainbike og forhindringsløb. Vi er en sund kommune med fokus på det aktive liv i naturen, men forskellige områder er egnede til forskellige aktiviteter efter hvor robust eller sårbar naturen i et område er. Det forsøger vores nye Natur- og Friluftspolitik at favne.

Mange interessenter har været med til at komme med input til politikken. Processen er startet op i kommunens Grønne Råd med en workshop i marts måned sidste år. En stor del af de gode ideer og forslag, der kom frem ved den lejlighed, er blevet en del af det færdige resultat. I høringsperioden i september var der et velbesøgt borgermøde under åben himmel ved Suldrup Sø.

Arbejdshandskerne på
Forvaltningen går nu i gang med at udarbejde den første handlingsplan, så politikken kan omsættes til andet end ord og gode hensigter. Det er forventningen, at politikken skal fornyes hvert fjerde år, og at der laves nye handleplaner med afsæt i politikken hvert andet år.

Fakta
Natur- og Friluftspolitikken indeholder fire temaer, der skal være fokus på i den første politikperiode:

Ådalene: Vores store ådale rummer en stor del af de lysåbne naturarealer i kommunen, og der er potentiale for at skabe endnu mere sammenhængende natur i ådalene, til gavn for biodiversitet og friluftsliv. Vi vil: Understøtte muligheder for mere sammenhængende natur. Bidrage til at bremse tilbagegangen af biodiversitet. Etablere faciliteter, der henvender sig til friluftslivet. Skabe bedre adgang til naturen i og omkring ådalene samt udpege sårbare områder, der kræver særlig opmærksomhed (hotspots).

Kommunale arealer og fredninger: Rebild Kommune ejer ca. 2,4 % af kommunens samlede areal. Vi vil: Forbedre naturtilstanden i fredede områder, blandt andet ved hjælp af plejeplaner. Forbedre adgangsforhold ved de fredninger, hvor der er tilladt adgang. Forbedre naturtilstand på relevante kommunale arealer. Overvåge og beskytte trængte arter i fredede områder, som for eksempel bakke-gøgeurt og fruesko samt forbedre borgeres mulighed for adgang til naturoplevelser på kommunens arealer.

Bynær natur: Vi vil: Sørge for at der er nem adgang til bynær natur fra alle større byer. Øge synligheden af eksisterende muligheder for de naturoplevelser der allerede er omkring de større byer. Etablere nye rekreative faciliteter både til ro og fordybelse og leg og bevægelse samt tænke grønne kiler ind i fremtidig planlægning.

Borgerinddragelse og formidling: Vi vil: Styrke samarbejde med foreninger, institutioner, borgere, lodsejere, landbruget, landsbyråd og lokalråd. Øge borgernes kendskab til naturoplevelser og faciliteter i kommunen for eksempel via digital formidling (apps) samt øge formidling omkring naturkvaliteter, pleje og invasive arter.

Læs også: alle borgerne i Rebild Øst klyngen inviteres til borgermøde

Rebild og omegn

Se flere artikler