Ny vådområder langs Binderup Å

11. maj 2017
Ny vådområder langs Binderup Å

.
Af Helle Schiønning

Projektet omfatter i alt 19 ha og fordelt på 3 delområder. Formålet med projektet er at reducere udledningen af næringsstoffer til Binderup Å og dermed forbedre vandkvaliteten i Limfjorden. Det er opnået ved, at drænvand, der før blev ledt direkte ud i vandløbet, nu i stedet ledes i gennem engene.

De våde enge fungerer således som naturens eget rensningsanlæg. Projektet bidrager samlet til, at der tilbageholdes 2,4 tons kvælstof (N). Som en sidegevinst i projektet er der sket forbedringer af vandløbet ved gensnoning af en strækning af Binderup Å og nye slyng på tilløbene fra Bradsted og Byrsted, til gavn for fiskelivet i Binderup Å. Projektet, der er medfinansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram, er gennemført på grundlag af frivillige aftaler med alle berørte landmænd.

Det er blandt andet sket gennem en jordfordeling, hvor de har kunnet sælge deres marker i projektområdet og i stedet er blevet tilbudt andre arealer. Lodsejerne har endvidere fået tilbudt en tilbagekøbsret, når projektet er færdigetableret. På en naturtur i området om aftenen den 18. maj vil der være mulighed for at gå med rundt og se den nye natur, der er resultatet af projektet.

Turen, der tager udgangspunkt i pumpehuset ved Byrsted, er arrangeret af Naturstyrelsen Himmerland i samarbejde med Lystfiskeriforeningen Binderup Aa.

Rebild og omegn

Se flere artikler