Madtilberedning på Bælum Ældrecenter evalueres

20. december 2017
Madtilberedning på Bælum Ældrecenter evalueres

Resultat af midtvejsevaluering

.
Af Helle Schiønning

Det betyder, at modtagerkøkkenet i perioden fra juni 2016 til december 2017 har skullet tilberede den varme mad til beboerne. Projektet er nu blevet evalueret og evalueringen fremlægges til orientering.

Udgangspunktet var, at hele døgnets kost på Bælum Ældrecenter skulle produceres i deres modtagekøkken og efterfølgende transporteres op i boenhederne, hvor maden skulle anrettes og serveres. Formålet med projektet var, at:
Inddrage beboerne i hvilke ønsker de har til menu og øvrige ønsker til mellemmåltider
Beboerne kunne deltage i madlavningen
Beboerne kunne dufte maden undervejs i madlavningen
Afklare om beboerne oplever en forøgelse i kvaliteten af den varme mad set i forhold til den køle/vakuummad de tidligere fik, som blev produceret i produktionskøkkenet i Støvring.

For at opnå målene er der ansat en ekstra medarbejder i modtagerkøkkenet, så der nu er to køkkenmedarbejdere. I løbet af projektet er alle beboerne blevet opfordret til at gå ned i aktivitetscentret, som ligger i forlængelse af modtagekøkkenet – for at deltage i eller følge med i madlavningen.
Projektet er evalueret af to omgange. Første gang som en midtvejsevaluering, som blev forelagt sundhedsudvalget i april 2017, og nu som slutevaluering.

Med henblik på evaluering af projektets opstillede mål er der foretaget gruppeinterviews med beboerne før projektet blev iværksat og under projektet med deltagelse af en medarbejder eller af ældrecenterlederen. I nedenstående beskrives hovedresultaterne af midtvejsevalueringen, som blev præsenteret for Sundhedsudvalget d. 4. april 2017. For detaljer i midtvejsevalueringen henvises til sagsfremstillingen “Midtvejsevaluering af projekt med frisklavet mad på Bælum Ældrecenter”, der er vedhæftet som bilag på sagen.
Kan beboerne dufte maden og hvordan opleves madens kvalitet?

I gruppeinterviewene før projektet blev iværksat, fortalte beboerne, at de kunne dufte maden på gangene, når den blev opvarmet i boenhedernes køkken. I gruppeinterviewene efter projektet er iværksat, fortæller beboerne, at de ikke kan dufte maden. Den manglende madduft i forbindelse med projektet skyldes to forhold: 1) at der i modtagerkøkkenet er en lovmæssig ventilation, som leder madduften ud af bygningen, og 2) at modtagerkøkkenet fysisk befinder sig et stykke væk fra boenhederne. Når maden transporteres fra modtagerkøkkenet til boenhederne opbevares den ydermere i varmekasser lige indtil, det serveres, for at holde maden ordentlig varm. Dette gør også at beboerne ikke kan dufte maden før ved servering i boenhederne.
Beboerne gav dog ved gruppeinterviewene udtryk for, at madduften ikke gør nogen forskel for dem.

I gruppeinterviewene før projektet blev iværksat, gav beboerne udtryk for, at de er godt tilfredse med maden fra produktionskøkkenet. I gruppeinterviewene efter projektet er iværksat, udtrykker beboerne, at de ikke oplever, at maden er blevet bedre. Beboerne giver udtryk for, at de oplever maden som frisklavet både før og efter projektet.

Inddrages beboerne i menuplanlægningen?
Der er i forbindelse med projektet gjort en del tiltag for at indsamle ønsker til menuen fra beboerne på ældrecentrene. Trods dette viser midtvejsevalueringen, at der ikke er kommet flere ønsker til menuen end før projektet. Der kommer heller ikke flere ønsker til menuen på Bælum Ældrecenter end på de øvrige ældrecentre.

Deltager beboerne i madlavningen?
I forbindelse med projektet er beboerne blevet opfordret til at deltage i madlavningen. Midtvejsevalueringen viser, at de ældre ønsker at blive i deres boenheder. Ældrecenterlederen fortæller, at beboerne ikke har hverken lyst eller kræfter til at gå ned i modtagerkøkkenet eller aktivitetscenteret og tage del i eller følge madlavningen.

Opsamlende
Opsamlende blev konklusionen på midtvejsevalueringen, at modtagerkøkkenet ikke er det mest optimale sted at producere maden, hvis målene er at inddrage beboerne og give dem mulighed for at dufte maden. Beboerne oplevede heller ikke en forøgelse af madens kvalitet.

Handleplan efter midtvejsevaluering
På baggrund af resultaterne fra midtvejsevalueringen besluttede Sundhedsudvalget d. 4. april 2017, at indsatsen skulle tilrettes, så formålet med projektet kunne fremmes samtidig med overholdelse af den økonomiske ramme.

Projektets sidste del er således blevet ændret, så at madproduktion har ændret lokation til boenhedskøkkenerne frem for i modtagerkøkkenet og at madproduktionen i boenhedskøkkenerne alene foregår i hverdagene. Dette med henblik på bedre at kunne inddrage beboerne i madlavningen samtidig med, at de kan dufte maden.

Slutevaluering af projektet
Der er gennemført en slutevaluering af projektet med afsæt i ændringerne af projektet. Slutevalueringen viser samlet set, at forsøget med at tilberede måltiderne i boenhederne på Bælum Ældrecenter har resulteret i, at målene i højere grad er blevet indfriet.

Kan beboerne dufte maden, og hvordan er madens kvalitet?
Efter at tilberedningen af maden er flyttet fra modtagerkøkkenet til boenhederne, giver beboerne og medarbejderne udtryk for, at kvaliteten af maden er blevet forbedret. Det forklarer lederen af produktionskøkkenet med, at de flere medarbejderressourcer til madlavning i hverdagene giver mere ro og fordybelse i madlavningen. Beboere og medarbejdere giver desuden udtryk for, at de meget nemmere kan dufte, når maden bliver tilberedt i boenhederne. Dette bidrager positivt til madoplevelsen.

Inddrages beboerne i menuplanlægningen?
Slutevalueringen viser, at når maden tilberedes i boenhederne får beboere og køkkenpersonale mulighed for mere kontakt, hvilket blandt andet har givet bedre mulighed for dialog omkring menu ønsker. Ældrecentrets beboere er derfor nu mere involveret i beslutningerne om menuen end tidligere. Lederen af produktionskøkkenet understreger, at dette er givende for såvel beboerne som for køkkenmedarbejderne.

Deltager beboerne i madlavningen?
Beboerne deltager fortsat ikke i madlavningen. Det var således ikke afstanden til modtagerkøkkenet, der var årsagen til den udeblevne deltagelse. Ældrecenterlederen vurderer, at den manglende deltagelse bunder i, at beboerne på Bælum Ældrecenter ikke har ressourcer til at deltage. Det bliver for omfangsrigt for beboerne, og de kan ikke overskue det. Flere af beboerne har givet udtryk for, at de ikke har lyst til at lave mad og sætter pris på, at madlavningen ikke længere er noget, de selv skal sørge for. Ifølge ældrecenterlederen er det væsentlige for beboerne ikke at være deltagende – men at få den gode oplevelse gennem duften af maden, kontakten med køkkenpersonalet samt den gode smag/kvalitet.

Økonomi
I budgetaftalen for 2016-2019 er der afsat 3 mio. kr. til forøgelse af kvaliteten af maden på ældrecentrene, herunder 0,8 mio. kr. til projektet med tilberedning af frisklavet mad til beboerne på Bælum Ældrecenter. De 0,8 mio. kr. er anvendt til løn til køkkenpersonale på ældrecentret.
De resterende 2,2 mio. kr. er anvendt til indkøb af nye ovne, pakkemaskiner, ombygning til grovkøkken (til bearbejdning af råvarer) og nyt kostprogram i produktionskøkkenet, hvilket har medvirket til en øget kvalitet af maden fra produktionskøkkenet ud til alle kommunens ældrecentre og til en optimeret drift.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet indstiller evalueringen af forsøgsprojektet taget til efterretning.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punktet bliver behandlet på Byrådsmøde d. 21. december

Rebild og omegn

Se flere artikler