Må du færdes på isen i Rebild?

11. januar 2024
Må du færdes på isen i Rebild?

Det kan være fristende at bevæge sig ud på isen på de mange frosne søer og havne i kommunen, men Nordjyllands Politi udsendte allerede i november en meddelelse, hvori det fremgår, at al færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb eller andre vandsteder er forbudt. Forbuddet gælder fortsat på nuværende tidspunkt.

Forbuddet gælder for områder beliggende i Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerlands, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring kommune.

Undtaget fra forbuddet er steder, hvor det ved opslag er bekendtgjort, at Færdsel på isen tilladt, Nordjyllands Politi.

Denne bekendtgørelse er udstedt i medfør af § 15, stk. 1, i “Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger” (ordensbekendtgørelsen).

Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde, jf. ordensbekendtgørelsens § 18.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. november 2023 og gælder til og med den 15. marts 2024.