Hvor skal Støvrings nye skydebane ligge?

11. september 2017
Hvor skal Støvrings nye skydebane ligge?

.
Af Helle Schiønning

Under forudsætning af, at det besluttes at anvende arealet hvor skydebanen (SSV) ligger i Støvring, skal der drøftes mulige fremtidige placeringer af en skydebane.
Sagsfremstilling

SSV Flugtskydningsforening i Støvring er kommet med forslag til tre alternative placeringer til skydebane:
– Fløevej 20a, syd for Støvring
– Gammel Viborgvej, øst for Ø. Hornum og vest for Guldbæk
– Støvring Hedevej, nord for Støvring.

Fløevej 20a
Den foreslåede placering er på landbrugsjord/mark ved motorvej. Der er ikke mange naboer, men lodsejer betinger et eventuelt salg til skydebane af om arealet samtidig kan udnyttes til opstilling af 2 vindmøller. Arealet er beliggende indenfor område udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde, men udpegningen vurderes ikke at være til hinder for en skydebane.

Gammel Viborgvej
Den foreslåede placering er på landbrugsjord, og indenfor en radius af 2 km er der 621 beboelsespunkter, primært placeret i Øster Hornum og Guldbæk (se kortbilag). Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men det vurderes ikke at være til hinder for en evt. skydebane.

Støvring Hedevej
Arealet er placeret tæt på motorvejen og for hovedpartens vedkommende beliggende i Aalborg kommune. Der har været en forespørgsel til Aalborg kommune om hvordan man her vil stille sig overfor etablering af en skydebane. Svaret er at Aalborg kommune ikke er indstillet på at der etableres skydebane på arealer i Aalborg Kommune.

Generelt for alle placeringer:
Generelt bør skydebaner placeres i det åbne land, hvor der kan opnås en afstand til nærmeste beboelse på minimum 1.000 meter (Miljøstyrelsen). Afstanden kan reduceres ved f.eks. at begrænse skydetiden og/eller etablere støjdæmpende foranstaltninger.

Støj er et helt afgørende element i forhold til miljø og gener. SSV har i deres forslag til placeringer haft støjkonsulenter fra Sweco til at lave forhåndsvurderinger af støjkonsekvenserne. En placering ved Nysumbanen er støjvurderet af MOE. Forvaltningen har efterfølgende haft placeringerne ved Gammel Viborgvej, Fløevej og Nysumbanen til en samlet forhåndsvurdering hos Sweco.
Alle placeringerne vil, med etablering af støjvolde, kunne leve op til støjkravene.

Til en detaljeret vurdering af omfanget af de støjdæmpende foranstaltninger skal der udarbejdes en støjrapport af et firma godkendt af Miljøstyrelsen. En sådan rapport indeholder støjberegninger og anbefalinger til, hvorledes støjniveauet kan lovliggøres gennem etablering af f.eks. støjvolde, afskærmning, skydehuse mv.
Prisen for erhvervelse af areal, etablering/flytning af skydebane afhænger af de konkrete forhold, afstand til installationer osv., men vurderes for alle forslagene at ligge i størrelsesorden 4,5-5,0 mio kr. Baggrund for den vurdering er lavet i august 2014, ved en tidligere drøftelse af skydebaneplaceringer.

SSVs holdning
SSV har været konstruktiv i dialogen om evt. flytning af skydebanen, men har den klare holdning, at den nuværende beliggenhed af hensyn til klubbens geografiske orientering og klubliv generelt, bevirker at en flytning til Nysum ikke er attraktiv. Klubben er lokalt forankret til Støvring, Suldrup og Veggerby. SSV har den holdning at en evt. ny placering skal være nærmere Støvring, og at de muligheder byrådet har for at ekspropriere et velegnet areal skal overvejes yderligere. Findes der en sådan placering er SSV indstillet på en frivillig flytning.

Nuværende aktiviteter på banen
SSV er afhængig af at medlemmer, der bor tæt på skydebanen kan drifte og vedligeholde tekniske installationer og arealer. Der er 700 medlemmer og banen har haft fremgang de senere år.

Samlet vurdering
Der er en række forskellige muligheder for skydebanen fremadrettet, tilkendegivelsen fra SSV er, at foreningen er indstillet på at flytte til en for medlemmerne geografisk velegnet placering, såfremt Rebild Kommune forestår hovedparten af udgifterne. Foreningen ønsker sikkerhed for at en ny placering kan gennemføres før det nuværende lejemål opsiges.

Kommunens screening af foreslåede placeringer viser at der på Nysum, Fløevej og Gl. Viborgvej ikke umiddelbart er miljø eller naturmæssige forhold til hinder for placering af en bane. Der skal dog efterfølgende foretages en nærmere vurdering af et konkret projektforslag for de enkelte placeringer.

Økonomi
I august 2014 lavede Rebild Kommune overslag over udgifterne ved flytning af skydebanen til forskellige lokaliteter. Etablering af el, vandforsyning, spildevandshåndtering, vejadgang, voldanlæg, arealerhvervelse og klubhus vurderedes til 4,5-5 mio.kr.

Indstilling
Forvaltningen indstiller at
Udvalget for Teknik og Miljø over Økonomiudvalget og byrådet indstiller hvilke rammer, der skal gælde for en evt. flytning af skydebanen.

Mulighederne er bl.a.:
1) Opsigelse af lejemålet og fraflytning efter kontrakten
2) Opsigelse med invitation til en drøftelse af vilkårene for en flytning
3) Opsigelse med tilsagn om midler til etablering af ny skydebane et andet sted i Rebild kommune.
Ovenstående 2) og 3) kan betinges af et samarbejde med SSV om flytningen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 93:
Morten Lem, Thomas Simoni Thomsen, Rasmus Rask og Jeppe Ugilt ønskede ikke at pege på en flytning af skydebanen til nogle af de beskrevne placeringer.
Ole Frederiksen forbeholdt sig sin stillingtagen.

Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 147:
Et flertal besluttede at udsætte punktet med henblik på temamøde.
Allan Busk undlod at stemme.
Administrativ bemærkning:
Byrådet har holdt temamøde om regler, konsekvenser og placering af skydebaner den 31. august 2017. Bo Madsen, SWECO og Jan Rygaard, Danmarks Jægerforbund deltog som eksterne konsulenter.

Punktet behandles på møde i Økonomiudvalget d. 13. september

Rebild og omegn

Se flere artikler