Del på Facebook   Print siden

Her er planen for opførelse af nye almene boliger i Rebild kommune 2022-2025

Forside
Søndag 17. oktober 2021 kl. 17:00

Her er planen for opførelse af nye almene boliger i Rebild kommune 2022-2025
Foto: Rebildidag.dk


Af Klaus Hansen

På baggrund af de indsendte projektønsker til opførelse af nye almene boliger med kommunal støtte, har Økonomiudvalget drøftet, hvilke projekter, de overfor byrådet vil anbefale, at der skal ydes kommunal støtte til.

På byrådsmødet den 14. oktober 2021 blev prioritering af projekter om opførelse af støttet byggeri i Rebild kommune 2022-2025 behandlet og godkendt jf indstillingen.

Sagsfremstilling
Administrationen har anmodet 11 boligorganisationer i Nordjylland om at indgive eventuelle ønsker om opførelse af støttet byggeri i 2022-2025. Der er indsendt ønsker om i alt 8 projekter, der fordeler sig på 6 byer (Haverslev, Suldrup, Øster Hornum, Støvring, Rebild og Terndrup.)

I alle tilfælde drejer det sig om almene familieboliger. Der er vedlagt en oversigt over eksisterende almene familieboliger i de pågældende byer og antallet af ledige boliger pr. 26. august 2021. Ungdoms- og ældreboliger er ikke taget med i oversigten, da der ikke ansøges om nye. De ansøgte projekter beskrevet under hver by. For nogle projekter er den fornødne planlægning ikke til stede.

Der er almene familieboliger i alle de byer, der efterspørges projekter i, og der er ikke lediggang i nogle af afdelingerne. Det taler for, at tilsagn om støtte til alment boligbyggeri fordeles i flere byer, således tilbuddet om almene boliger styrkes bredt i kommunens byer.

Haverslev

I Haverslev der aktuelt 35 almene familieboliger, hvoraf 0 er ledige. De er alle opført som tæt-lav boliger.

Aars Boligselskab har ansøgt om opførelse af 16 tæt-lav boliger på Håndværkervej. Der forventes en kommunal grundkapital på 2,4 mio. kr. hvilket svarer til 8 % af den samlede anskaffelsessum. Projektet er lokalplanpligtigt. Lokalplanen er ikke på planprioriteringslisten.

Den nye afdeling bliver oprettet som selvstændige afdeling, med egen økonomi og beboerdemokrati, da det kan være svært at opretholde og understøtte beboerdemokratiet i de afdelinger, der er sammenlagt på tværs af flere bebyggelser af varierende alder og geografisk beliggenhed. Boligforeningens organisationsdispositionsfond udgør et sikkerhedsnet under afdelingerne og dermed dækker eventuelt lejetab, samtidig har deres organisationsbestyrelse desuden en politik om at hjælpe de afdelinger, der af den ene eller anden grund, kommer i økonomiske problemer. Afdelingen i Haverslev bliver underlagt driftsorganisation i Aars og blive serviceret at de medarbejdere, som de har i området.

Det anbefales at arbejde videre med projektet. Dog skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til om der skal arbejdes videre med en lokalplan for boliger på området. Området er i øjeblikket udlagt til erhvervsformål, hvorfor projektets realisering kan være afhængig af en omdannelse af arealet.

Suldrup

I Suldrup er der aktuelt 35 almene familieboliger, hvoraf 0 er ledige. De er alle opført som tæt-lav boliger.

Nørresundby Boligselskab har ansøgt om opførelse af 12 tæt-lav boliger på Veggerbyvej. Der forventes en kommunal grundkapital på 2,5 mio. kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen. Projektet er lokalplanpligtigt. Lokalplanen er optaget på planprioriteringslisten.

De nye boliger kommer til at være en del af den allerede eksisterende afdeling 76 (Over Bækken, Støvring og Veggerbyvej 32, Suldrup). Dermed bliver afdelingen på i alt 50 boliger og bliver mere robust mht. henlæggelser af en hver art men her tænkes specielt på henlæggelser til evt. leje- og fraflytningstab. Organisationsbestyrelsen og afdelingen har allerede godkendt en mulig sammenlægning.

Det anbefales at arbejde videre med projektet. Lokalplanen skal dog først prioriteres til udarbejdelse af Teknik- og Miljøudvalget og være vedtaget før skema A kan godkendes.

Øster Hornum

I Øster Hornum er der aktuelt 48 almene familieboliger, hvoraf 0 er ledige. De er alle opført som tæt-lav boliger.

Boligselskabet Nordjylland har ansøgt om opførelse af 8 familieboliger på Birkehøjvej. Der forventes en kommunal grundkapital på 1,2 mio. kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen. Projektet er lokalplanpligtigt. Lokalplanen er ikke på planprioriteringslisten.

Den nye afdeling bliver oprettet som selvstændig afdeling, men egen økonomi og beboerdemokrati. For alle afdelinger gælder det at de vil blive underlagt deres driftsorganisation i Himmerland og blive serviceret at det personale som de har i området.

Det anbefales at arbejde videre med projektet. Dog skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til om der skal arbejdes videre med en lokalplan for området. Der skal planlægningsmæssigt tages stilling til, om det samlede projekt med nye familieboliger og de eksisterende plejeboliger på arealet er hensigtsmæssigt. Det ser ud til, at der inddrages friarealer til de eksisterende funktioner i området.

Støvring

I Støvring er der aktuelt 295 almene familieboliger, hvoraf 0 er ledige. De er opført som en blanding af etageboliger og tæt-lav.

Boligselskabet Nordjylland ønsker at opføre 27 etageboliger på Kr. Østergårdsvej. Der forventes en kommunal grundkapital på 4,0 mio. kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen. Projektet er lokalplanpligtigt. Lokalplanen er optaget på planprioriteringslisten.

Den nye afdeling bliver oprettet som selvstændig afdeling, men egen økonomi og beboerdemokrati. For alle afdelinger gælder det at de vil blive underlagt deres driftsorganisation i Himmerland og blive serviceret at det personale som de har i området.

Derudover er der i forbindelse med salg af Centergrunden i Støvring Ådale disponeret 7,5 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023.

Det anbefales ikke, at der arbejdes videre med projektet på Kr. Østergårdsvej. Der er i forvejen afsat et stort beløb til støttet byggeri i budgetperioden til Støvring, hvorved det vurderes, at det resterende beløb skal fordeles til flere forskellige byer.

Rebild

I Rebild er der aktuelt 11 almene familieboliger, hvoraf 0 er ledige. De er alle opført som tæt-lav boliger.

Boligselskabet Nordjylland ønsker at opføre 20 eller 37 tæt-lav boliger på Stendalsvej. Forskellen i antallet skyldes, at projektet også kan realiseres som en blanding af almene og private boliger. Der forventes en kommunal grundkapital på 3,0 mio. kr. eller 5,5 mio. kr., svarende til 8 % af anskaffelsessummen. Projektet er lokalplanpligtigt. Lokalplanen er optaget på planprioriteringslisten.

Den nye afdeling bliver oprettet som selvstændig afdeling, men egen økonomi og beboerdemokrati. For alle afdelinger gælder det at de vil blive underlagt deres driftsorganisation i Himmerland og blive serviceret at det personale som de har i området.

Der er igangsat en proces for at udvikle ejendommen på Stendalsvej 1, Rebild med henblik på, at der skal opføres et bæredygtigt boligbyggeri på grunden. Der er udarbejdet et semesterprojekt om TIny Living, hvor der skal tages stilling til om det skal anvendes som inspiration for lokalplanen for området.

Det anbefales, at projektet afventer den videre proces for udviklingen af Stendalsvej 1, Rebild.

Terndrup

I Terndrup er der aktuelt 98 almene familieboliger, hvoraf 0 er ledige. De er opført som en blanding af tæt-lav og etageboliger.

Himmerland Boligforening ønsker at opføre 14 tæt-lav boliger på Aalborgvej. Der forventes en kommunal grundkapital på 2,0 mio. kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen. Projektet ligger umiddelbart indenfor rammerne af lokalplan 294.

Den fremtidige afdeling i Terndrup bliver driftsmæssigt og organisatorisk koblet op på det fremtidige område i Støvring Ådal, hvor der også påtænkes at placeres et servicekontor, der dækker deres portefølje af boliger i både Rebild og Mariagerjord kommuner.

Nørresundby Boligselskab ansøger om at opføre 12 tæt-lav boliger på Hadsundvej. Der forventes en kommunal grundkapital på 2,5 mio. kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen. Projektet ligger umiddelbart indenfor rammerne af lokalplan 313.

De nye boliger kommer til at være en del af den allerede eksisterende afdeling 80, som er på den gamle sygehusgrund. Dermed bliver afdelingen på 30 boliger og bliver mere robust mht. henlæggelser af en hver art men her tænkes specielt på henlæggelser til evt. leje- og fraflytningstab. Organisationsbestyrelsen og afdelingen har allerede godkendt en mulig sammenlægning.

Det anbefales at arbejde videre med begge projekter i Terndrup.

Kommunal grundkapital

Der er i alt afsat 4 mio. kr. pr år i basisbudgettet til støttet byggeri. Der er således afsat 16 mio. til nye projekter frem mod 2025. Se bilag. Der er forud for basisbudgettet for 2022 til 2025 foretaget en række overførsler og udbetalinger, hvormed det akkumulerede restbudget frem mod 2025 er på 15,1 mio. kr. Der er således ca. 0,9 mio. kr mindre i det akkumulerede restbudget i 2025 end de samlede beløb, der indgår i basisbudgettet fra 2022 til 2025. Der kan prioriteres projekter indenfor denne økonomiske ramme på 15,1 mio. kr. frem mod 2025, som skal fordeles over hele perioden, så pengene udbetales de år, hvor de er afsat.

Med de anbefalede projekter udgør den samlede kommunale grundkapital 10,6 mio. kr, hvorved der er 4,5 mio. kr. til rest. Denne rest kan enten anvendes i forbindelse med udformningen af de enkelte projekter, eller de kan anvendes i forbindelse med projeket nye boligformer til seniorer.

Økonomi
I basisbudgettet indgår der 16 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden i perioden 2022-2025. Der er forud sket udbetalinger og overførsler, der har betydning for det akkumulerede restbudget, således der frem mod 2025 er et restbudget på 15,1 mio. kr.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

overfor byrådet anbefaler, at der arbejdes videre med projekterne i Haverslev, Suldrup, Øster Hornum og Terndrup,
får Teknik og Miljøudvalget til at tage stilling til de projekter, hvor plangrundlaget mangler, således der kun arbejdes videre med projekterne, hvis udvalget sætter dem på planprioriteringslisten. Det drejer sig om projekterne i Haverslev og Øster Hornum.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. oktober 2021, pkt. 250:

Indstilles godkendt.

© Copyright 2022 rebildidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Forside

Sidste dag for at brevstemme til folkeafstemningen den 1. juni i Rebild Kommune
Sidste dag for at brevstemme til folkeafstemningen den 1. juni i Rebild Kommune
Forside
Projekt i Rebild Kommune bevilges fire millioner kroner
Projekt i Rebild Kommune bevilges fire millioner kroner
Forside
Region Nordjylland er klar med fremskudt skadestue til Aalborg Karneval
Region Nordjylland er klar med fremskudt skadestue til Aalborg Karneval
Forside
Sørup genbrugsplads har fået en materialebank
Sørup genbrugsplads har fået en materialebank
Forside
Rebild Kommune holder lukket
Rebild Kommune holder lukket
Forside
Ingen betjening Kristi Himmelfartsdag
Ingen betjening Kristi Himmelfartsdag
Forside
Ændring i slåning af grøftekanter
Ændring i slåning af grøftekanter
Forside
Banedanmark gennemfører ændringer i hele landet i sommerferien
Banedanmark gennemfører ændringer i hele landet i sommerferien
Forside
Ændrede tømmedage pga. Kr. Himmelfart
Ændrede tømmedage pga. Kr. Himmelfart
Forside
Kommentar fra regionsrådsformand i Region Nordjylland, Mads Duedahl (V), som reaktion på sundhedsreformen
Kommentar fra regionsrådsformand i Region Nordjylland, Mads Duedahl (V), som reaktion på sundhedsreformen
Forside


Regionale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required