Et enigt byråd i Rebild kommune indgår budgetforlig

4. oktober 2018
Et enigt byråd i Rebild kommune indgår budgetforlig

.
Af Klaus Hansen

Det betyder, at Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre er enige om, hvordan kommunens økonomi bedst muligt sikrer den nære velfærd i hele Rebild Kommune og samtidig skaber rammer for en fortsat positiv udvikling.

– Med budgetaftalen sikrer vi stabile rammer om den nære velfærd i hele Rebild Kommune. Det gælder særligt på sundhedsområdet, hvor det nære sundhedsvæsen styrkes med blandt andet akutpladser samt et helt nyt sundhedscenter og udvidelse af Ådalscenteret, siger borgmester Leon Sebbelin og fortsætter:

– På børne- og familieområdet er der blandt andet tilført ressourcer til det stigende antal småbørn og investeringer i børnehaver og skoler udvides, så vi har de rigtige tilbud til nuværende og nye borgere. Samtidig er der nu afsat midler, så der kan arbejdes videre med faciliteterne til kultur- og fritidsaktiviteter.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2019 har været vanskelig på trods af en generelt solid økonomi. Rebild Kommune er inde i en god udvikling, hvilket blandt andet kommer til udtryk i en meget lav ledighed, en høj erhvervsfrekvens, mange nye indbyggere og attraktiv bosætning. Det betyder også, at kommunen står overfor store investeringsbehov og naturligt stigende driftsudgifter i forlængelse af den store tilflytning. For at imødekomme alle de nye tiltag og investeringer, har det derfor også været nødvendigt at reducere budgetterne på nogle områder.

Forligspartierne er enige om, at der med budgettet for 2019 er tale om et fornuftigt budget, som både sikrer velfærdsområderne og samtidig sikrer mulighed for fortsat vækst og udvikling. Samtidig er der i hele budgetperioden 2019-22 sikret tilstrækkelig likviditet. Derfor har det også været muligt, at håndtere en del af udfordringerne ved en aktiv lånestrategi.

Følgende indsatser er særligt prioriteret med budgettet:

Det nære sundhedsvæsen styrkes

Området prioriteres med 11,3 mio. kr. pr. år.

Med akutpladser kan flere ældre borgere blive i deres nærmiljø ved akut sygdom. Det giver mere tryghed og kvalitet for borgeren og de pårørende. Der er afsat 7,3 mio. kr. til drift af pladserne.

Der tilgår i disse år flere opgaver til det kommunale sundhedsområde. Et nyt Sundhedscenter samt udvidelsen af Ådalscentret skal skabe grundlaget for, at kommunen kan imødekomme et voksende behov. Der er afsat i alt 25 mio. kr., således at planlægningen af et nyt sundhedscenter startes i 2019.

Erfaringerne med klippekortsordningen for borgerne på ældrecentrene har vist, at det er et tilbud, de ældre borgere har stor glæde af. Derfor fastholdes ordningen.

Kommunen har oplevet en øget vækst på genoptræningsområdet. Området tilføres ressourcer, således at borgernes behov for genoptræning fortsat kan imødekommes.

Sårbare borgere / børn og unge. Området prioriteres med 5,8 mio .kr. i 2019 og 5,6 mio. kr. i overslagsårene.

Flere unge skal være uddannelsesparate efter folkeskolen. Derfor gøres Læringslokomotivet permanent, og der etableres et fast tilbud til unge med angst. Desuden oprettes Basic Skills, som er et nyt undervisningstilbud til unge med stort fravær.

Flere børn har behov for vidtgående specialundervisning, så budgettet tilføres 3,5 mio. kr. årligt for at matche behov. Det samme gælder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse ungdomsuddannelse til unge med handicap – som tilføres 1,2 mio. kr. årligt.

Borgere i ressourceforløb skal opleve mere progression og mere indsats i forløbet. Dette sikres via en forstærket indsats i ressourceforløb over en årrække.

Ambitiøse investeringer

Selvom budgetsituationen har været vanskelig er det lykkedes at afsætte 334 mio. kr. over de kommende 4 år til investering i kommunens udvikling. Til Børne- og Familieområdet er der afsat 92 mio. kr. blandt andet 30 mio. kr. til kapacitetsudvidelser på skoleområdet og i alt 38 mio. kr. til nye børnehaver i Støvring og Skørping.

På kultur og fritidsområdet er der i perioden afsat 34 mio. kr. blandt andet 17 mio. kr. til udvidelse af kultur- og fritidsfaciliteter, 5 mio. kr. til Regan Vest samt yderligere 2 mio. kr. til kulturskolen i Støvring.

Til sundhedsområdet er der i perioden afsat 32 mio. kr. til især nyt sundhedscenter, men også til akutpladser og udvidelse af Ådalscentret.

Til byudvikling og infrastruktur er der afsat 157 mio. kr. i perioden. Det er blandt andet 2,4 mio. kr. til helhedsplaner i Skørping og Støvring, 65 mio. kr. til større investeringer i infrastruktur, herunder ny Nibevej, bro over banen ved Klepholm, som giver adgang til den sydlige del af Støvring ådale, samt 11,2 mio. kr. til cykelstier og 20 mio. kr. til vejvedligeholdelse.

– Jeg er meget glad for, at alle 25 medlemmer af byrådet har taget ansvar og valgt at stå bag budgettet, udtaler Leon Sebbelin.

Rebild og omegn

Se flere artikler